Η σύνδεση αυτοδιοίκησης και Εταιρικής Ευθύνης

Η άμεση και απευθείας συνεισφορά των επιχειρήσεων για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της κοινωνίας και των δομών του κράτους και της Αυτοδιοίκησης, αποτελεί ένα γνωστό πλέον γεγονός.

Η έννοια και ο χαρακτήρας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης έχουν αποκτήσει θεσμική αναφορά σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο ενώ έχουν θεσμοθετηθεί αρχές και πρακτικές για την καλή εφαρμογή κατά τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Πλέον οι δράσεις στο πλαίσιο της ΕΚΕ αποτελούν κομμάτι της αρχών για τον απολογισμό βιωσιμότητας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/95, ενώ ταυτόχρονα έχουν αποκτήσει ένα μεγαλύτερο μέρος στο ενεργητικό των εταιρικών δράσεων.

Στην ελληνική εκδοχή έχουμε πολλαπλά παραδείγματα εφαρμογών, αρκετά εκ των οποίων τα βλέπουμε κατά τη διάρκεια της αντιμετώπισης των συνεπειών του Covid, ενώ κοιτώντας πίσω τα τελευταία 15 χρόνια μπορούμε να δούμε μία σταδιακή εξέλιξη στο είδος και στο εύρος των δράσεων αυτών.

Καθώς έχει πλέον καταστεί σαφές και έχει κερδίσει έδαφος η αντίληψη για την ανάγκη συνεργασίας με την κοινωνία, την έννοια της κοινωνικής ανταπόδοσης καθώς και της υπευθυνότητας ως χαρακτηριστικά πέραν των νομικών και οικονομικών υποχρεώσεων μιας επιχείρησης, η ΕΚΕ δύναται να εξελιχθεί προς ταυτόχρονο όφελος των εταιριών και της κοινωνίας.

Η εξέλιξη αυτή εδράζεται σε αρκετές παραμέτρους οι οποίες συνιστούν το γεγονός της κοινωνικής προσφοράς και των διαδικασιών εφαρμογής της, οι οποίες συμβάλλουν στην κοινωνική ανάπτυξη και μπορούν να ταξινομηθούν ως εξής:

Μετρήσιμες παράμετροι

Κατά την διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου της λειτουργίας της ΕΚΕ στο πλαίσιο επικοινωνίας και συνεργασίας με την Αυτοδιοίκηση υπάρχουν παράμετροι που έχουν απτό και άμεσα μετρήσιμο χαρακτήρα και μπορούν να δώσουν μια σαφή εικόνα.

Ο δε απαραίτητος απολογισμός Βιωσιμότητας για τις μεγάλες επιχειρήσεις σύμφωνα με την Οδηγία 2014/95 συμβάλει σημαντικά σε αυτή την καταγραφή, όμως παρατηρούμε ότι και επιχειρήσεις που δεν είναι υπόχρεες, συντάσσουν αντίστοιχους απολογισμούς δράσης.

Ενώ ακόμη μικρότερες εταιρίες με Δελτία Τύπου ανακοινώνουν συχνά ενέργειες τις οποίες υλοποιούν, όμως καθώς οδηγούμαστε προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις η καταγραφή καθίσταται ελλιπής.

Ακόμη η συσχέτιση των δράσεων αυτών με την οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων και των ωφελούμενων Δήμων και λοιπών δομών αποτελεί ένα άμεσα μετρήσιμο γεγονός που άπτεται έντονης συζήτησης στο μέλλον.

Η φορολογική παράμετρος των επιχειρήσεων: Βασικό σημείο πέραν της κοινωνικής συνεισφοράς και της αναγνωρισιμότητας που κερδίζει μία επιχείρηση υλοποιώντας σχετικές δράσεις εταιρικής ευθύνης, είναι και η άμεση οικονομική παράμετρος όπως διαμορφώνεται από την έκπτωση φόρου και από την απαλλαγή ΦΠΑ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ακόμη και με το ισχύον καθεστώς φορολογίας είναι σαφές τι ποσά εκπίπτουν από τη φορολόγηση των επιχειρήσεων και στο πλαίσιο ενός προγραμματισμού ενός διαθέσιμου budget, ιδίως οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις μπορούν να γνωρίζουν από πριν το μέγεθος των ποσών που δύνανται να διαθέσουν, καθώς και των υλικών που οι ίδιες παράγουν.

Παράμετροι κοινωνικής δυναμικής

  • η κοινωνική – αναπτυξιακή διάσταση
  • ο χαρακτήρας της συνεισφοράς έναντι της επιβάρυνσης
  • Η διαφάνεια ως αρχή των δράσεων

Θεσμικές Προοπτικές

Προοπτική μιας Επικουρικής Κεντρικής Πλατφόρμας Καταγραφής Αιτημάτων

Επικοινωνήστε μαζί μου

Email : info@stavrostasiopoulos.gr

Social Media

Για να μη χάνετε κανένα νέο...
Εγγραφείτε στο Newsletter μας
© 2023 Σταύρος Τασιόπουλος
Made by NewsMedia - All Rights Reserved